GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pomoc społeczna

Email Drukuj PDF

POMOC SPOŁECZNA I ZASADY JEJ PRZYZNAWANIA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

I. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:

●    na wniosek osoby zainteresowanej

●    na wniosek jej przedstawiciela ustawowego

●    na wniosek innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

●    z urzędu

II. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

1.    ubóstwa;

2.    sieroctwa;

3.    bezdomności;

4.    bezrobocia;

5.    niepełnosprawności;

6.    długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7.    przemocy w rodzinie;

7a.  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8.    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9.    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10.     trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;

11.     trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12.     alkoholizmu lub narkomanii;

13.     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14.     klęski żywiołowej lub ekologicznej.

III. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

    osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej);

    osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie);

    rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny).

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej) lub innych okoliczności uzasadniających udzielnie pomocy społecznej.

IV. Świadczenia pieniężne

1.    Zasiłek stały – jest to świadczenie obowiązkowe przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

-  w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł  miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

2.    Zasiłek okresowy – jest to świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

3.    Zasiłek celowy, w tym na zakup posiłku lub żywności z Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”- jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

4.    Specjalny zasiłek celowy - jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

5.    Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

V. Świadczenia niepieniężne

1.    Praca socjalna

2.    Bilet kredytowany

3.    Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4.    Składki na ubezpieczenie społeczne

5.    Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

6.    Sprawienie pogrzebu

7.    Poradnictwo specjalistyczne

8.    Interwencja kryzysowa

9.    Schronienie

10.    Posiłek

11.    Niezbędne ubranie

12.    Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach

         pomocy

13.    Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

14.    Mieszkanie chronione

15.    Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2018r.

W dniu 11 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1358 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej.

 

Rodzaj

Kwoty od

1 października

2018 r.

Kryterium dochodowe

dla osoby samotnie

gospodarującej

 

701,00 zł

Kryterium dochodowe

dla osoby w rodzinie

 

528,00 zł / os.

Maksymalna kwota

zasiłku stałego

 

645,00 zł

Kwota dochodu z

1 ha przeliczeniowego

 

308,00 zł

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 .

 

Asystent rodziny

Kim jest asystent rodziny i co robi?
Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:
- pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
- doradza, jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
- pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
- pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
- doradza jak zarządzać pieniędzmi,
- informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
- wyjaśnia jak wypełnić dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
- wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
- pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
- chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać 3 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonywanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze, bezpiecznie w rodzinie.
Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

 

Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, w oparciu o art. 9 ust. 3, art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 ust.1, 2 i art. 31.1 ust. 1, 2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka,

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego,

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu związane z udzielaniem wsparcia.   

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Juchnowcu Kościelnym, Księżyno  ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin.

 

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem”

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin.

Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim   i nieodwracalnym upośledzeniem, bądź nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 ,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

Komu przysługuje świadczenie?
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny.

Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.


Świadczenie ma charakter jednorazowy i będzie mogło być przyznane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką,
- zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z dziedziny: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Więcej informacji na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


„Przez integrację do zatrudnienia”

Projekt „Przez integrację do zatrudnienia” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Gminę Suraż z siedzibą w Surażu przy ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w imieniu której działa Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż (zwany w dalszej części „realizatorem”), Gminę Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Juchnowcu Kościelnym, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin (zwany w dalszej części „realizatorem”), Gminę Gródek z siedzibą w Gródku, ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8, 16-040 Gródek (zwany w dalszej części „realizatorem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w ramach programów reintegracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej (m.in. indywidualne i grupowe porady – psycholog, prawnik, doradca zawodowy; szkolenia zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe); 4-miesięczne płatne staże zawodowe).

Udział w projekcie jest bezpłatny

Okres realizacji: od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku

Miejsce realizacji: powiat białostocki (w szczególności gminy Gródek, Juchnowiec Kościelny, Suraż) oraz miasto Białystok.

Kto może wziąć udział w projekcie: Uczestnikiem projektu może być każda osoba dorosła w wieku 18 – 64 lata, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkująca na obszarze powiatu białostockiego (w szczególności gminy Gródek, Suraż, Juchnowiec Kościelny) oraz Miasta Białystok, która z własnej woli chce uczestniczyć w Projekcie oraz spełnia poniższe kryteria szczegółowe

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

·        osoby (rodziny) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);

·         osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 j.t.);

·         osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn.zm.);

·         osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);

·         osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.);

·         rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

·         osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);

·         osoby niesamodzielne;

·      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

·         osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

·         biurze projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. frdl.bialystok.pl

·         biurze partnera:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu, ul. 11 listopada 16, 18-105 Suraż, tel.:  85 6503184, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin  tel.: 85 6632391, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8,16-040 Gródek tel.:  85 7180127, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 Załączniki:

1.        Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2.        Formularz rekrutacyjny

Zmieniony ( Piątek, 26 Lipiec 2019 10:28 )  

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama