GOPS w Juchnowcu Kościelnym

... zawsze z pomocą

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

O Ośrodku

Email Drukuj PDF

Witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Juchnowcu Kościelnym

" Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
/ św. Jan Paweł II - papież/
 

 

 Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie dnia wolnego od pracy w związku z przypadającym świętem 1 stycznia 2022 r. w sobotę,

ustalono dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

 Zarządzenie NR 021.21.2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że został wyznaczony do realizacji zadania z zakresu dodatku osłonowego mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny.

DODATEK OSŁONOWY przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;

 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego,
a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);

 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159
   i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
  z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Do pobrania)

 

 

 

Twój Parasol – aplikacja mobilna

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

 

Więcej informacji o aplikacji można uzyskać na stronie internetowej:

www.twojparasol.com

 

INFORMACJA związana z ryzykiem rozprzestrzeniania się Koronawirusa

 

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym informuje:

w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną  związaną z koronawirusem panującą w całym kraju, kierując się troską o bezpieczeństwo i dobro interesantów proszę o ograniczenie do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów interesantów z Ośrodkiem. Proszę w miarę możliwości sprawy realizować telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośrednio w Ośrodku prosimy załatwiać tylko te sprawy, które są pilne i niezbędnie. Pracownicy socjalni nie będą świadczyć pracy w terenie, poza sytuacjami pilnymi i szczególnymi.

Powyższe ograniczenia mają charakter prewencyjny i podjęte zostały z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu naszych interesantów, podopiecznych i pracowników. W tej wyjątkowej dla wszystkich nowej sytuacji, chcemy zagwarantować normalne funkcjonowanie GOPS, przy zachowaniu środków ostrożności i nienarażania nikogo na potencjalnie zarażenie.

 

Podjęte działania są niezbędne dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa oraz ciągłego funkcjonowania GOPS.

                                                                                               Kierownik

                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    w Juchnowcu Kościelnym

                                                                                            mgr Alicja Baran


 
 
 
 

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.
   

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  LUB

 • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  Lista szpitali zakaźnych

·  Białystok, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. L. Zamenhofa,
ul. Waszyngtona 17

·  Białystok, Uniwersytecki Szpital Kliniczny,
ul. Żurawia 14

 

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei, Korei Południowej oraz we Włoszech.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

 
 

UWAGA! PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU ELEKTRONICZNEGO,

WYBIERAJĄC NAZWĘ ORGANU WŁAŚCIWEGO, W PRZYPADKU BRAKU

GMINY „JUCHNOWIEC KOŚCIELNY”, NALEŻY WYBRAĆ „KSIĘŻYNO”.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

    przystąpił do realizacji zadania

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

Program skierowany jest do :
– osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( albo orzeczenie równoważne) lub dzieci ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby oraz potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach i funkcjonowaniu społecznym

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

   dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji oraz

   osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

   poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

   ograniczanie skutków niepełnosprawności,

   stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

   przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.  

W szczególności usługi asystenta mogą polegać na pomocy:

   wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

   zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

   załatwianiu spraw urzędowych;

   nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

   korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

   wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Przewidywana liczba uczestników Programu na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny to 3 osoby, w tym:

   3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Czas trwania usług asystenta :
-  W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
-  Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
-  Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.
-  Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
-  Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami,
a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
-  Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta
w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną
w ramach Programu.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w okresie od 1 stycznia 2021r. 

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. 

Informacje dotyczące programu i uczestnictwa w nim można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym oraz pod nr telefonu 85 663 11 17 

 UWAGA
Klauzula informacyjna ogólna stosowana po wejściu przepisów RODO dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym

Z dniem 25 maja 2018 r., w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywanych zadań publicznych jest:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, zwany dalej GOPS, Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pracownik GOPS, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (85) 662 23 91.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w GOPS w celu możliwości realizacji ustawowych zadań:

1)       wynikających z:

 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy - Prawo energetyczne,
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”,
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy o systemie oświaty, w sprawie przyznania pomocy materialnej, w formie stypendium socjalnego,

2)       w celu:

 • zatrudnienia w GOPS (w tym prowadzenia rekrutacji),
 • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
 • realizacji praktyk studenckich, staży z PUP.

1.      W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w celu prawidłowej realizacji ww. ustaw. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:1)       organy administracji publicznej,

2)       policja, prokuratura, sądy,

3)       inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez GOPS w formie papierowej i elektronicznej, przez okres, w którym przepisy nakazują ich przechowywanie oraz do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń, na podstawie przepisów prawa oraz przepisów dotyczących archiwizacji.

3. W związku z przetwarzaniem przez GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)  żądania dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest GOPS,

2) sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

3)   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których GOPS przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.

4.      W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. po 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji na stronie urzędu). 

8.      Składając wniosek o ustalenia prawa do świadczeń, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków Pani/Pana rodzin są przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń i ich realizacji. Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe także w celu spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych oraz może je przetwarzać w związku z umożliwieniem realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenie należności.

 

 ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

 • osoby bezrobotne,
 • studenci,
 • rolnicy, a także
 • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego -  1000 zł miesięcznie

Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony  do 71 tygodni. 

UWAGA!

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217)(PDF, 768 KB )

,,ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ "

Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. 

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek.

 

 OBWIESZCZENIE O WDROŻENIU PROGRAMU "KARTY DUŻEJ RODZINY" NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

 OBWIESZCZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOTYCZĄCY "KARTY DUŻEJ RODZINY"

Komunikat – zasiłek dla opiekuna

W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj do dnia 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, od dnia 15 maja 2014 r. nastąpi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) weszła w życie z dniem 15 maja 2014 r.

Wnioski o zasiłek dla opiekuna należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ul. Alberta 2 w Referacie Świadczeń Społecznych, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.                                                      

KOMUNIKAT BECIKOWE!!!

Od 1 stycznia 2012 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

 PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);

osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.


Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.


W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego. 

W ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej GOPS w Juchnowcu Kościelnym natomiast, wersja papierowa jest dostępna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2.Żądanie wydanie zaświadczenia można składać:

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie  przy ul. Alberta 2; w poniedziałki od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30;

za pośrednictwem operatora pocztowego.


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:

85 6632392 lub poprzez wysłanie e-maila

 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zmieniony ( Sobota, 08 Styczeń 2022 15:18 )
 

Aktualności

Email Drukuj PDF
2013-06-04
 
 
2012-07-03
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób chętnych do nieodpłatnego przekazania w dobrym stanie (nadającym się do użytku) mebli, sprzętu AGD, pościeli oraz innych rzeczy do użytku domowego osobom potrzebującym zamieszkałym na terenie naszej Gminy.
Wszystkie osoby pragnące wspomóc potrzebujących prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Juchnowcu Kościelnym pod nr tel.  85 66 31 117,  kom. 697 011 189, którzy będą pośredniczyć w przekazywaniu informacji o osobach (za ich zgodą) potrzebujących i przekazujących.           
   
Chcemy działać zgodnie z naszym mottem przewodnim :  
                                                                                                                                         ,,Człowiek jest wielki  
                                                                                                                                         nie przez to, co posiada  
                                                                                                                                         lecz przez to, kim jest,  
                                                                                                                                         nie przez to, co ma,  
                                                                                                                                         lecz przez to, czym dzieli  
                                                                                                                                         się z innymi.”    
                                                                                                                                                                    J. P. II 
 
2011-10-10
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opublikowane
W Dzienniku Ustaw nr 212 pod poz. 1262 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 października 2011r.
 
 
2011-10-05
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.Rozporządzenie zostało w dniu wczorajszym przyjęte przez Radę Ministrów.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w ramach realizacji podjętej przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2011 r. uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE ŚWIADCZENIA RODZINNE - WAŻNE INFORMACJE
 
2011-10-04
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" opublikowane
W Dzienniku Ustaw nr 209 poz. 1245 z dnia 3 października 2011r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2011 r.
 
2011-07-15
 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podpisana przez Prezydenta
W dniu 4 lipca 2011r. Prezydent podpisał ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustwa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012r.
Zmieniony ( Wtorek, 04 Czerwiec 2013 13:10 )
 

Partnerzy

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny www.juchnowiec.com.pl
Reklama